Πολύγυρος Χαλκιδική | +30 6944 831115 | sdyhalkidikis@gmail.com

Καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου “Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χαλκιδικής”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1

Ίδρυση του Σωματείου – Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

 Tην 9-4-2021  ιδρύεται Σωματείο  με την επωνυμία “Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χαλκιδικής” και έδρα την Πολύγυρο Χαλκιδικής. Με το παρόν Καταστατικό το Σωματείο χαρακτηρίζεται ως Αθλητικό Σωματείο, και φέρει το διακριτικό τίτλο “Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής”.

Η επίσημη επωνυμία του Σωματείου στα Αγγλικά ορίζεται ως “Halkidiki Health Runners Club”.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί του Σωματείου

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των μελών για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και ειδικότερα σε αγώνες τρεξίματος ή δυναμικού βαδίσματος διαφόρων αποστάσεων σε οργανωμένα στάδια, αστικό τοπίο ή φυσικό περιβάλλον.
 • Η εξάσκηση, καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού για όλους (ατομικού, ομαδικού, μαζικού και λαϊκού) και ιδίως της αερόβιας άσκησης με τη μορφή τρεξίματος ή δυναμικού βαδίσματος όλων των αποστάσεων σε οργανωμένα στάδια, αστικό τοπίο ή φυσικό περιβάλλον αλλά και κάθε αθλήματος που περιλαμβάνει τρέξιμο ή δυναμικό βάδισμα.
 • Η δια βίου άσκηση με στόχο την υγεία, τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη κοινής δράσης όσων ασχολούνται ή είναι φίλοι του αθλητισμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.
 • Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του εθελοντισμού, του φίλαθλου πνεύματος, της αθλητικής παιδείας, η ενίσχυση της άμιλλας, του αισθήματος κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης.
 • Η τόνωση του ενδιαφέροντος και η παρακίνηση των πολιτών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και το τρέξιμο ειδικότερα.
 • Η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας με τη σωματική άσκηση, η βελτίωση της ευεξίας, της ποιότητας ζωής και η καλλιέργεια του χαρακτήρα.
 • Η εμφύσηση της αγάπης προς τη φύση, η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, και η διαμόρφωση ισχυρής και υγιούς περιβαλλοντικής συνείδησης που θα συμβάλει στη διατήρηση του φυσικού εθνικού μας πλούτου.

ΑΡΘΡΟ 3

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

 Η επίτευξη των σκοπών του Σωματείου θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά αποτελούν:

 • Η διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα αγώνων τρεξίματος ή δυναμικού βαδίσματος διαφόρων αποστάσεων για κάθε ηλικία και επίπεδο εμπειρίας και φυσικής κατάστασης, εντός αλλά και εκτός του νομού Χαλκιδικής, σε οργανωμένα στάδια, αστικό τοπίο ή φυσικό περιβάλλον και η συμμετοχή σε τέτοιους με οργανωμένες ομάδες ή μεμονωμένους αθλητές.
 • Η οργάνωση ομαδικών προπονήσεων και η ενθάρρυνση των μελών να συμμετέχουν σε αυτές.
 • Η οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εκδηλώσεων (διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, προβολής ταινιών) για την επιστημονική ενημέρωση των μελών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα σχετικά με το τρέξιμο, τον αθλητισμό, την επίδραση του αθλητισμού σε θέματα υγείας, αλλά και για θέματα κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά και σχετικά με το φυσικό περιβάλλον.
 • Η αποστολή επιστολών, υποβολή προτάσεων, αιτήσεων και υπομνημάτων προς αρμόδιους Οργανισμούς, Φορείς και Αρχές και οι ενώπιον αυτών παραστάσεις των μελών και εκπροσώπων του Σωματείου.
 • Η χρήση κάθε μέσου μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.
 • Η οργάνωση εκδρομών, περιηγήσεων, ταξιδιών και ανταλλαγών επισκέψεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 • Η συνεργασία και εν γένει ανάπτυξη κοινής δράσης με άλλα σωματεία ή ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
 •  Η επιμέλεια και κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων, καρτών, ημερολογίων, λευκωμάτων, βιβλίων και εν γένει εκδόσεων.
 • Δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς και εθελοντικής εργασίας των μελών και παροχή βοήθειας σε κοινωφελείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς και ιδρύματα.
 • Συγκεντρώσεις μελών και εορταστικές εκδηλώσεις.
 • Με απόφαση του Δ.Σ., υπάρχει η δυνατότητα στο Σωματείο να δημιουργήσει και να οργανώσει Ακαδημίες Στίβου, διαφόρων ηλικιών.
 • Κάθε άλλη δραστηριότητα, πρωτοβουλία και ενέργεια που προάγει τους σκοπούς και τα συμφέροντά του.

Για την επίτευξη όλων αυτών, το Σωματείο μπορεί να ζητάει τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδέσμων, ομοσπονδιών, συλλόγων, οργανισμών, οργανώσεων και εταιρειών που κρίνει ότι συνάδουν με τους σκοπούς του.

Το Σωματείο μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενου οργάνου (Ένωσης ή Ομοσπονδίας) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πιθανή συγχώνευση του Σωματείου με άλλα που καλλιεργούν τον ίδιο ή παρεμφερή κλάδο άθλησης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες συγχώνευσης, όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συγχώνευση αθλητικών σωματείων» του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4049/12 και εξειδικεύθηκαν με την με αριθμό 24731/22.10.1999 (ΦΕΚ 1976 Β΄) απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Το Σωματείο, μετά από απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να ζητήσει για τα αθλήματα που καλλιεργεί την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή της Περιφερειακής Διοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4

Πόροι του Σωματείου

 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από:

 • Την ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
 • Κάθε εισφορά, χορηγία, δωρεά ή κληροδότημα μελών, μη μελών ή οποιουδήποτε Ιδιωτικού ή Δημόσιου Νομικού Προσώπου σε χρήμα, είδος ή ακόμη και σε παροχή υπηρεσιών ή εργασίας.
 • Κάθε είσπραξη από τους αγώνες που διοργανώνει ή συμμετέχει, τις εκδρομές και εκδηλώσεις όπως και πιθανές λαχειοφόρους αγορές.
 • Τις έκτακτες εισφορές μελών όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ. και τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.
 • Άλλες εργασίες, εκδηλώσεις ή παραστάσεις που μπορεί να πραγματοποιεί το Σωματείο και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη είσπραξη.

Το Σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το Σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

Επιτρέπεται στο Σωματείο να δέχεται δωρεές από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι πόροι αυτοί αποτελούν το ταμείο του Σωματείου και διατίθενται κατά την κρίση του Δ.Σ. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου, μέρος αυτών παραμένει στα χέρια του Ταμία για την κάλυψη τακτικών ή έκτακτων αναγκών ενώ το υπόλοιπο μπορεί να κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διαχειριστικό (οικονομικό) έτος του Σωματείου ορίζεται το αντίστοιχο ημερολογιακό.

Για το ποσό της τακτικής ετήσιας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 5

Περιουσία του Σωματείου

 Η περιουσία του Σωματείου διακρίνεται σε κινητή και ακίνητη.

Κινητή περιουσία, πλην των χρημάτων, ορίζονται:

 •  Όλα τα όργανα και είδη γραφείων.
 •  Κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που θα αποκτήσει ο σύλλογος.
 • Κάθε αθλητικό υλικό και όργανο ή μηχάνημα.

Ακίνητη περιουσία ορίζεται:

 • Η πιθανή αποκτώμενη μετά από νόμιμη αγορά και απόφαση του Δ.Σ. επικυρωμένη από τη Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία (50% + 1 των παρόντων), ακίνητη περιουσία είτε περί γραφείου, είτε περί αθλητικού χώρου, περιοχής ή οποιοδήποτε άλλου ακινήτου. Σε άρνηση επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση, η αγορά δεν πραγματοποιείται.
 • Η με νόμιμη κληροδοσία ή δωρεά αποκλειστικής νομής και κυριότητας πιθανή απόκτηση ακινήτου είτε από μέλος προέρχεται αυτή ή από οποιοδήποτε άλλο άτομο, επιχείρηση, χορηγία, εταιρία, νομικό πρόσωπο, οργανισμό και ίδρυμα.

 ΑΡΘΡΟ 6

Βιβλία του Σωματείου

 Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:

 1. Μητρώου μελών
 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 3. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

4.Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.

 1. Εσόδων – Εξόδων (άλλως Βιβλίο Ταμείου)
 2. Περιουσιακών στοιχείων
 3. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
 4. Κάθε άλλο βιβλίο το οποίο υποχρεούται να τηρεί σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Τα βιβλία πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση  των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2725/1999 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου Νόμου συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 7

Διάλυση του Σωματείου

 Το Σωματείο λύεται αυτοδίκαια όταν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη ή εάν συντρέχουν λόγοι που περιγράφονται στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Άρθρο 105).

Η διάλυση του Σωματείου πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με συμμετοχή του 50%+1 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία του 75% των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 8

Περιορισμοί – Κωλύματα Εγγραφής Μελών 

 Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού Σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι δυνατόν να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την εξαίρετη προσφορά τους στο σύλλογο ή τον αθλητισμό γενικότερα. Τα μέλη ανακηρύσσονται ως επίτιμα μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχουν δε προς το Σωματείο μόνο ηθικές υποχρεώσεις και δικαιώματα, απαλλάσσονται από χρηματικές καταβολές ενώ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο αριθμός των μελών του Σωματείου είναι απεριόριστος.

Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων της διοίκησης σωματείου ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση του σωματείου αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση ή διαχείριση του Σωματείου:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος  έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41ΣΤ του Ν.2725/1999 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής-μεσάζοντες, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων του και της αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

δ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

ε) Το προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.

Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου του καταστατικού, χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο, σύμφωνα με το Ν.4622/2019 (ΦΕΚ Α 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.».

ΑΡΘΡΟ 9

Διαδικασία Εγγραφής Μελών

Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και τις διατάξεις του Ν.2725/1999 έχει δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου.

Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει αίτηση, έγγραφη ή σε ηλεκτρονική μορφή στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοδευόμενη από πρόταση δυο μελών του Σωματείου, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών, θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού αλλά και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης όπως επίσης και τις αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος εσωτερικού κανονισμού ενώ παράλληλα θα καταβάλλει χρηματικό ποσό για δικαίωμα εγγραφής ή για ετήσια συνδρομή όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 4 του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εάν κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και εγκρίνει την εγγραφή στο μητρώο των μελών σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση σιωπής θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως η έγκριση εγγραφής του υποψηφίου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.

Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10

Αποχώρηση – Αποβολή – Επανεγγραφή Μελών

 Κάθε μέλος έχει δικαίωμα αποχώρησης από το Σωματείο αφού προηγουμένως υποβάλει προς το Δ.Σ. αίτημα διαγραφής του από το μητρώο των μελών. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Μέλη που δεν καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή εντός του τρέχοντος έτους κι αφού τους δοθεί μηνιαία γραπτή προειδοποίηση – προθεσμία για την αποπληρωμή και δεν το πράξουν, διαγράφονται αυτοδίκαια. Μπορούν να επανεγγραφούν, καταβάλλοντας τα οφειλόμενα και εφόσον η επανεγγραφή τους εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών, πλην της περίπτωσης της μη πληρωμής πέραν του τρέχοντος έτους της ετήσιας συνδρομής, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:

 • Στην γραπτή επίπληξη.
 • Στην διαγραφή από το Σωματείο.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

 • Συνδέεται με συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.
 • Έχει ζητηθεί, από όποιον έχει έννομο συμφέρον και έχει συναινέσει στην εξαίρεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή μετά από πρόταση δέκα μελών, ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί εντός δύο (2) μηνών έγγραφη προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Μέλος είναι δυνατόν να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου, ιδίως για βαριά παράβαση του καταστατικού ή όταν η διαγωγή του μέλους είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του Σωματείου και η συμπεριφορά γενικότερα γίνεται αιτία του υποτιμητικού χαρακτηρισμού του Σωματείου ή βάζει σε κίνδυνο το κύρος του ή αντιδρά στους σκοπούς ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεμποδίζει την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί με συστημένη επιστολή το υπό πειθαρχικό έλεγχο μέλος σε έγγραφη απολογία ενώπιον του σε ορισμένη έκτακτη συνεδρίαση του με υποβολή υπομνήματος εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής, η οποία αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος. Η σχετική επιστολή πρέπει να αναφέρει το σκεπτικό που οδήγησε το Δ.Σ. στην κλήση για απολογία και να είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και ανεξάρτητα από την υποβολή ή μη του απολογητικού υπομνήματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει οριστικά για την περίπτωση του πειθαρχικού ελέγχου.

Μέλη που διαγράφηκαν επανεγγράφονται μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα Μελών

 Τα μέλη του Σωματείου:

Καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο χρηματικό ποσό για δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή όπως αυτά καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση., όπως επίσης και τις οριζόμενες από το Δ.Σ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό έκτακτες εισφορές μελών για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, σέβονται τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελούν απρόσκοπτα αυτές, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και του εκάστοτε εσωτερικού κανονισμού και προσφέρουν πρόθυμα και ανιδιοτελώς προσωπική εργασία όποτε υπάρχει ανάγκη για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

Συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Σωματείου όπως ομαδική συμμετοχή σε αγώνες, ομαδικές προπονήσεις, εκδρομές, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις και απολαμβάνουν κάθε προνόμιο που πετυχαίνει το Σωματείο για τα μέλη του.

Κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Σωματείου.

Αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους, εκτός εάν πρόκειται για τα ιδρυτικά μέλη.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν με την αυστηρή προϋπόθεση τα μέλη να μην έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Σωματείο και να έχουν καταβάλλει τη συνδρομή τους και για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 ΑΡΘΡΟ 12

 Τα όργανα του Σωματείου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 13

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.) αποτελεί το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου. Συγκαλείται από το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους ή εκτάκτως κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή εφόσον ζητηθεί από τουλάχιστον το 20% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, με συμμετοχή των μελών που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και τα οποία καλούνται με ανάρτηση στον ιστότοπο του Σωματείου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και αναγράφει οπωσδήποτε το χρόνο και τον τόπο που θα συνέλθει η Γ. Σ. και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να συμμετέχουν όλα τα μέλη του.  Δικαίωμα να ψηφίζουν και να εκλέγονται έχουν τα μέλη του σωματείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 2725/1999. Τα λοιπά μέλη έχουν μόνο το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση. Κάθε μέλος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνο ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.

Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του Σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και αναγράφει οπωσδήποτε το χρόνο και τον τόπο που θα συνέλθει η Γ. Σ.  και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση που το Σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.

Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 35% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ορισθείσα ημερομηνία της, η Γ. Σ συνέρχεται και πάλι στον ίδιο τόπο και την ίδια ακριβώς ώρα το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών και όχι νωρίτερα των τριών (3) ημερών, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Η Γ. Σ. βρίσκεται τότε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.

Τις εργασίες της Γ. Σ. διευθύνει τριμελές προεδρείο το οποίο εκλέγει η Γ. Σ. με ανάταση του χεριού. Ο Πρόεδρος αυτού εκλέγεται άμεσα από το σώμα, ενώ ο ένας εκ των άλλων δύο εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Η Γ. Σ. που συγκαλείται μετά από αίτηση μελών αναγράφει στην αίτηση αυτή τα θέματα προς συζήτηση και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ. Σ, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Γ. Σ. μέσα σε είκοσι ημέρες (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η διοίκηση του Σωματείου δεν εισακούσει την αίτηση, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γ. Σ., ορίζοντας συγχρόνως τα σχετικά με την προεδρία της.

Κατά τη διάρκεια της Γ. Σ. διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα του έτους και υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό του. Κατόπιν, ακολουθεί η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και μετά από τη συζήτηση πάνω στα πεπραγμένα για την απαλλαγή του Δ.Σ. από τις ευθύνες για το έτος που πέρασε, υποβάλλεται για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Τα παραπάνω εγκρίνονται από την ετήσια Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

Αρμοδιότητες Γ.Σ.

 Η Γ. Σ. είναι το ιεραρχικά ανώτερο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ανήκουν:

Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, πλην του Προέδρου της  και του αναπληρωτή του που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, των μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Ο έλεγχος, αποδοχή ή απόρριψη του προϋπολογισμού και ισολογισμού του Σωματείου, του απολογισμού των πεπραγμένων του Δ. Σ, η αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο καταλογισμός ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ., ή η απαλλαγή αυτών.

Η τελική απόφαση για την διαγραφή μελών, σε περίπτωση που αυτά προσφύγουν ενώπιον της.

Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Σωματείου.

Η εποπτεία των οργάνων της διοίκησης του Σωματείου και η απόφαση για την παύση αυτών ή των μελών τους.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών ενώ όταν η απόφαση αφορά τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και να ψηφίσουν προς τούτο τουλάχιστον τα ¾ των παρόντων. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού πλην της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των τυχόν εκπροσώπων του Σωματείου στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα που είναι μυστική.

ΑΡΘΡΟ 15

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμενο από μέλη του Σωματείου και τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. για θητεία τριών (3) ετών , που αρχίζει την επομένη της συνεδρίασης της Γ.Σ. μέρα και λήγει την μέρα της Γ.Σ.  μετά την παρέλευση τριών ετών, οπότε και εκλέγεται νέο Δ.Σ. Εκτός αν γίνει πρόταση μομφής από το 20% τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, οπότε και συγκαλείται Γ.Σ., η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον του 75% των παρόντων. Αν γίνει δεκτή η μομφή τότε θεωρείται παραιτημένο και επί τόπου εκλέγεται νέο μέχρι την επόμενη τακτική Γ.Σ., οπότε και διεξάγονται κανονικές εκλογές.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες, έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.

Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει την αρχή του Σωματείου και την περιουσία του μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημέρα που εκλέχθηκε από το προηγούμενο διά πρωτοκόλλου εις τριπλούν, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο του Σωματείου και από ένα παραδίδεται στο προηγούμενο και το νέο Δ.Σ. Σε περίπτωση αμέλειας του προηγούμενου Δ.Σ., παραλαμβάνει την περιουσία του Σωματείου το νέο Δ.Σ. που συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο και ενημερώνει την εποπτική αρχή.

Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σωματείο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται και με την χρήση πολυμέσων (video-conference), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των μελών σε κοινό φυσικό χώρο.

ΑΡΘΡΟ 16

Συγκρότηση Δ.Σ. – Παραίτηση – Παύση μελών του Δ.Σ.

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Έφορο. Εάν υπάρχει ισοψηφία, ο πρώτος στη σειρά εκλογής αναδεικνύεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Γραμματέα, και Ταμία του Δ.Σ. δεν μπορούν να ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.

Με την εκλογή του νέου Δ.Σ., όπως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, λήγει αυτοδίκαια η θητεία των παλαιών τους μελών, τα οποία υποχρεούνται, χωρίς χρονοτριβή, να παραδώσουν στους νεοεκλεγέντες τα Βιβλία, Αρχεία, το Ταμείο, τη σφραγίδα του Σωματείου και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αντικείμενο του Σωματείου κατείχαν λόγω της πρώην ιδιότητάς τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδρανήσουν, ο Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. καλεί τα απερχόμενα μέλη να παραδώσουν τα βιβλία που κατέχουν και εφόσον αυτά δεν ανταποκριθούν εντός του απολύτως απαραίτητου χρόνου, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να παραιτηθεί με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος και εάν εξαντληθούν τα αναπληρωματικά μέλη, οι κενές θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνονται από τους επόμενους σε ψήφους κατά τη σειρά εκλογής αυτών. Η θητεία των νέων αυτών μελών είναι το υπόλοιπο της θητείας των παλαιών.

Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται αρχαιρεσιακή συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου.

Το Δ.Σ. ή τα μέλη αυτού παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους μόνο για σπουδαίο λόγο και ιδίως για παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., για τη λήψη της οποίας απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 50% των μελών του Σωματείου και πλειοψηφία των 75% αυτών.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε πέντε (5) κατά σειρά συνεδριάσεις αδικαιολόγητα, καλείται σε έγγραφη απολογία εντός δέκα (10) ημερών με πρόσκληση των μελών του Δ.Σ. Αν δεν προκύψει επαρκής αιτιολόγηση της απουσίας, το Δ.Σ. με απόφασή του το κηρύσσει έκπτωτο από το αξίωμά του. Μετά την έκπτωσή του, αντικαθίσταται αυτοδικαίως από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος που καλείται προς τούτο γραπτώς από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17

Συνεδριάσεις του Δ.Σ. – Ψηφοφορία – Λήψη αποφάσεων

 Το Δ.Σ. καλείται από τον πρόεδρο κατά τον τρόπο που θα αποφασισθεί στην πρώτη συνεδρίαση και συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες, ή όποτε κληθεί εγγράφως ή προφορικά από τον πρόεδρο ή μετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. όπου εξηγείται ο λόγος της σύγκλισης. Με υποχρέωση και φροντίδα του Προέδρου, που ορίζει και την ημερήσια διάταξη, συγκαλείται το Δ.Σ. τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τέσσερα (4) μέλη τουλάχιστον και ένα από αυτά να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση αναβάλλεται για άλλη μέρα για την οποία καλούνται ιδιαιτέρως οι απουσιάζοντες . Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Σωματείου.

Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία μιας ψήφου επί των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και σε περίπτωση ισοψηφίας επί μυστικής ψηφοφορίας γίνεται κλήρωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ανάταση του χεριού για την ανάγκη διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας”.

ΑΡΘΡΟ 18

Καθήκοντα, αρμοδιότητες, εξουσίες Δ.Σ.

 Το Δ.Σ. του Σωματείου διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Αποφασίζει έγκαιρα για τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συγκροτεί ομάδες εργασίας από μέλη του Σωματείου, τις ελέγχει και φέρει την ευθύνη για τη δραστηριότητά τους. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της διάθεσης της ακίνητης περιουσίας, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου ο οποίος δεν μπορεί να τροποποιεί τις διατάξεις του καταστατικού ή να αντίκειται σε αυτές και ισχύει όσο και η διάρκεια του εκάστοτε Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μπορεί, σε περίπτωση παραβιάσεων του Καταστατικού, των κανονισμών και των νομικών πλαισίων που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου, να επιβάλλει στα μέλη του ποινές όπως αυτό προβλέπεται στο καταστατικό.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίζει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή αυτού για να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ένωσης στην οποία είναι μέλος το Σωματείο. Ο αντιπρόσωπος που ορίζεται και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο Σωματείο (άρθρο 14 Ν.2725/1999). Ο αντιπρόσωπος του Σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ένωσης αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 19

Καθήκοντα Μελών Δ.Σ.

 Πρόεδρος

Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι να:

Εκπροσωπεί το σύλλογο, αυτοπροσώπως ή δι’ ειδικού πληρεξουσίου, ενώπιον κάθε τρίτου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις και αντιπροσωπεύει το Σωματείο ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, καθώς και εξωδίκως.

Επιμελείται την εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

Μεριμνά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε μέλους προς το Σωματείο.

Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τις συζητήσεις και θέτει θέματα προς ψηφοφορία. Δύναται να αποβάλει από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οποιοδήποτε μέλος αυτού που με τη συμπεριφορά του παρακωλύει την πρόοδο των εργασιών και τη λήψη αποφάσεων. Δύναται να προσθέτει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και άλλα πέραν των αναγραφομένων σ’ αυτή θέματα που κρίνει αναγκαίο να συζητηθούν.

Ασκεί τον έλεγχο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου, της διαχείρισης του ταμείου, καθώς και τις ενέργειες του Γραμματέα, του Εφόρου, των Ομάδων Εργασίας και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του ελέγχου στο Δ.Σ.

Συγκαλεί εκ μέρους του Δ.Σ. τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σωματείου.

Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., που υπογράφονται επίσης από όλα τα μέλη του Δ.Σ., και επικυρώνει με την υπογραφή του τα αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών από κοινού με τον Γραμματέα. Υπογράφει από κοινού με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα.

Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται ειδικά σε άλλο όργανο του Σωματείου, παίρνοντας κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

Αντιπρόεδρος

 Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, αναπληρώνεται από το Γραμματέα ή το σύμβουλο που υποδεικνύουν τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

Συνυπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Γραμματέας

Τηρεί τα βιβλία Μητρώου μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων, το βιβλίο δωρητών και ευεργετών, τα βιβλία πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης, φροντίζει για την φύλαξη και καλή διατήρηση αυτών. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και το αρχείο του.

Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης και τα προσυπογράφει με τους προέδρους αυτών και επικυρώνει με την υπογραφή του από κοινού με τους ανωτέρω τα αντίγραφα και αποσπάσματά τους, ευθυνόμενος για κάθε αλλοίωση ή ατελή διατύπωση τους.

Διεξάγει όλη την αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με το Σωματείο. Παρακολουθεί τη νομοθεσία περί Σωματείων. Όταν ο Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Ταμία για την μηχανοργάνωση του μητρώου μελών και ειδικά για την εγγραφή σε αυτό των νέων μελών του Σωματείου.

Ταμίας

Τηρεί το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και θέτει αυτό στη διάθεση του Δ.Σ. όποτε ζητηθεί.

Πραγματοποιεί κάθε είσπραξη με τριπλότυπη απόδειξη, η οποία φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και κάθε πληρωμή κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ..

Πραγματοποιεί ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου ή μεταφορά χρηματικού ποσού σε λογαριασμό τρίτου κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ταμειακή ανωμαλία.

Στο τέλος κάθε έτους υποβάλει στο Δ.Σ. ονομαστική κατάσταση των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές τους, και γενικό ισολογισμό της διαχείρισής του.

Είναι υπεύθυνος μαζί με τον Γραμματέα για την μηχανοργάνωση του μητρώου μελών και ειδικά για την καταχώρηση σε αυτό της ετήσιας συνδρομής των μελών του Σωματείου.

Συνυπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Έφορος

Ο Έφορος φροντίζει για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για τη διατήρηση του απαραίτητου υλικού, όπως και του γραφείου της έδρας του Σωματείου.

Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση των αγώνων, των εκδρομών, των προπονήσεων και των λοιπών εκδηλώσεων του Σωματείου.

Είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Σωματείου, επικουρούμενος από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ.

Συνυπογράφει με τα υπόλοιπα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξελεγκτική Επιτροπή

 Ο διαχειριστικός έλεγχος των κάθε φύσης εσόδων και εξόδων του Σωματείου ενεργείται από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά προερχόμενα αποκλειστικά και μόνο από τα μέλη του Σωματείου που εκπληρώνουν ανελλιπώς τις εκ του παρόντος καταστατικού υποχρεώσεις. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους από τα μέλη της, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ορίζεται με κλήρωση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Ε.Ε. του Σωματείου έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών.

Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα τρία τακτικά μέλη της.

Η Ε.Ε. εκλέγεται για τρία (3) χρόνια και λειτουργεί παράλληλα με το Δ.Σ.

Έργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος και η εποπτεία γενικά της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα κάθε είδους έσοδα και έξοδα, την τήρηση των βιβλίων και των σχετικών δικαιολογητικών εσόδων και εξόδων.

Στη διάθεση της Ε.Ε. τίθενται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης, η αλληλογραφία και το αρχείο του Σωματείου.

Η Ε.Ε. καλούμενη από το Δ.Σ. μετά την κατάρτιση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού της κάθε χρήσης και πάντως όχι αργότερα από 10 (δέκα) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργεί τον κάθε είδους έλεγχο της διαχείρισης αυτής και υποβάλλει ειδική αιτιολογημένη έκθεση επ’αυτού προς έγκριση στη Γ.Σ. του Σωματείου, συνοδευόμενη από πρόταση υπέρ της απαλλαγής ή όχι του Δ.Σ. από τις διαχειριστικές ευθύνες του.

ΑΡΘΡΟ 21

Αρχαιρεσίες – Εκλογικό σύστημα 

 Κατά την Γενική Συνέλευση στο τέλος της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ., γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Σωματείου. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το Σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με ανοιχτή ψηφοφορία με ανάταση του χεριού, της οποίας προεδρεύει o ορισθείς από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πρόεδρος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και αυτή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται στο νέο Δ.Σ., με απόδειξη παραλαβής- παράδοσης, το οποίο είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των αρχαιρεσιών και αν ασκηθεί, μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.

Στις εκλογές δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη του Σωματείου, πλην των ιδρυτικών, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους.

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της Γ.Σ. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γ.Σ. χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Το ψηφοδέλτιο είναι ξεχωριστό για το Δ.Σ. και ξεχωριστό για την Ε.Ε.. Υποψήφιοι για την Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται με κοινό ψηφοδέλτιο μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, στο οποίο γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα τους.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.

Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου.

Οι επτά πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς αποτελούν το Δ.Σ. του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων μελών, θα γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού. Οι πέντε (5) κατά σειρά επιλαχόντες πλέον των επτά πρώτων λογίζονται σαν αναπληρωματικά μέλη.

Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων συμβούλων εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, ήτοι «με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, αφού προηγουμένως η κενή θέση καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

Για την εκλογή των μελών της Ε.Ε., κάθε εκλογέας μπορεί να βάζει στο ψηφοδέλτιο μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης. Οι τρεις πρώτοι κατά σειρά υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τους περισσότερους σταυρούς αποτελούν την Ε.Ε. του Σωματείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων μελών, θα γίνεται κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού. Οι τρεις (3) κατά σειρά επιλαχόντες πλέον των τριών πρώτων λογίζονται σαν αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 22

Ειδική Αθλητική Αναγνώριση

Το Σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το Σωματείο:

α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.

β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.

γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα.

δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από στον Νόμο2725/1999  βιβλία.

Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το  Σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

Αν μετά από την παρέλευση δύο (2) ετών από την εγγραφή του το Σωματείο δεν έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση, διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο των μελών της ένωσης ή της ομοσπονδίας και δε δύναται πλέον να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας.

 

 1. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να παρέχεται ειδική αθλητική αναγνώριση, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις των περ. β`, γ` και δ` της παρ. 1, σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί άθλημα ή κλάδο άθλησης, το οποίο δεν υπάγεται σε ειδικώς αναγνωρισμένη ομοσπονδία.

 

 1. Η απόφαση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει την αθλητική δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 7 ή δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις.

 

 1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

 

 1. Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α του άρθρου 8 του Ν.2725/1999, όπου στον Νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση.»

 Άρθρο 23

Γενική Συνέλευση-Αρχαιρεσίες-Όργανα αθλητικής ένωσης

Το παρόν Σωματείο μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ένωσης στην οποία είναι μέλος με αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Κάθε σωματείο-μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε Σωματείο-Μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του Σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας.

Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.

Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148).

Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.

Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής ένωσης έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου – μέλους της ένωσης, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παρ. 2. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου.

Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος (που είναι απολύτως εναρμονισμένο με το άρθρο 5  παρ. 5 και 6 Ν.2725/1999) εφαρμόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.2725/1999, ήτοι με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επα-νεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης.

Κατά τα λοιπά το καταστατικό κάθε αθλητικής ένωσης ρυθμίζει τα επιμέρους θέματα που αφορούν στα όργανα της ένωσης, τη διαδικασία σύγκλησης, συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων των οργάνων της, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών και την εν γένει λειτουργία και οργάνωση της ένωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 24

Πολιτική Ντόπινγκ

 Ντόπινγκ είναι η χορήγηση σε αθλητή ή η χρήση από αυτόν ενός απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα του είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. Απαγορευμένα μέσα και ουσίες είναι τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 128 Γ του Ν.2725/1999 και στην εκδιδόμενη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού.

Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας των αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, είναι αντίθετο με τις θεμελιώδεις αρχές του πνεύματος του αθλητισμού, του Ολυμπισμού, του «ευ αγωνίζεσθαι»  και της ιατρικής ηθικής. Το Σωματείο δεν δείχνει καμία ανοχή στο ντόπινγκ. Οποιοσδήποτε αθλητής έχει καταδικαστεί αμετάκλητα στο παρελθόν για παράβαση των κανονισμών του doping από οποιαδήποτε εθνική αρχή όπως ορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή διεθνή αθλητική ομοσπονδία και σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματίου ούτε γίνεται δεκτός για να συμμετέχει στους αγώνες του Σωματείου αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας (οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, νόμος 2725/1999 με τις τροποποιήσεις του και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 25

Σφραγίδα – Λογότυπο

 Η σφραγίδα του Σωματείου είναι στρογγυλή και έχει για έμβλημα δύο βουνά σε σχήμα τριγώνων και περιφερειακά την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

Το επίσημο λογότυπο του Σωματείου αποτελείται από δύο βουνά σε σχήμα τριγώνων και από κάτω, μέσα σε πλαίσιο, αναγράφονται οι λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 26

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος και αποτελεί το Ιδρυτικό Καταστατικό του Σωματείου.  Αφού αναγνώστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του παρόντος Σωματείου την 9 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή, έγινε αποδεκτό και υπογράφηκε ομόφωνα από όλα τα ιδρυτικά μέλη ως κατωτέρω.

Η ισχύς του καταστατικού αρχίζει από την ημερομηνία εγκρίσεώς του με την έκδοση διάταξης από το Ειρηνοδικείο Πολυγύρου και την καταχώρησή του στα βιβλία εγγραφής Σωματείων που τηρούνται στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.

Τα Ιδρυτικά Μέλη