Πολύγυρος Χαλκιδική | +30 6944 831115 | sdyhalkidikis@gmail.com

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατεβάστε τον κανονισμό σε μορφή pdf

Ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.) ρυθμίζει με πρακτικούς κανόνες όσα σε επίπεδο αρχών και θέσεων έχουν διατυπωθεί στο Καταστατικό, καθώς και θέματα τα οποία δεν προβλέπονται σε αυτό.

Σκοπός  του Εσωτερικού Κανονισμού είναι η κωδικοποίηση και θεσμοθέτηση όλων όσα αποδείχθηκαν επιτυχημένα στην πράξη σε προηγμένες αθλητικά χώρες.

Μέσω της θεσμοθέτησης αυτής επιτυγχάνεται η εύρυθμη και πάνω σε σύγχρονες πρακτικές λειτουργία του συλλόγου, με στόχο πάντοτε την επιτυχημένη παρουσία του στο αθλητικό στερέωμα.

Επίσης, στοχεύει στην απόκτηση αυτοπειθαρχίας όλων των εμπλεκομένων αλλά και στη δέσμευση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χαλκιδικής» για το «ευ αγωνίζεσθαι» και τη σωστή συμπεριφορά και παρουσία των αθλητών και μελών, σε όλες τις δραστηριότητές τους εντός και εκτός του συλλόγου.

Επειδή δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με έναν κανονισμό όλες οι περιπτώσεις που ίσως προκύψουν, τονίζουμε ότι ο σύλλογος αναμένει η συμπεριφορά των παραγόντων, των αθλητών και μελών του, μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους, να ανταποκρίνεται απόλυτα στις «Αρχές» του αθλητισμού.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει τις σχέσεις του συλλόγου με τα μέλη του, τους ενδεχόμενους προπονητές και αθλητές, τους αθλούμενους και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εκάστοτε αθλητικό νόμο.

Τα μέλη, οι αθλητές, οι προπονητές και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία του συλλόγου οφείλουν να γνωρίζουν και να τηρούν τον εκάστοτε Εσωτερικό Κανονισμό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης του «Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χαλκιδικής» με όλους τους συμμετέχοντες υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία του συλλόγου.
 2. Ειδικότερα ο παρών κανονισμός, που προβλέπεται από το καταστατικό του συλλόγου (άρθρο 18 παρ.3), αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διοίκησης του συλλόγου, των προπονητών, των ειδικών συνεργατών, των αθλητών και των μελών του, στα νόμιμα πλαίσια.
 3. Στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της διοικητικής και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, όλα τα μέλη του Σωματείου και τα όργανα αυτού, οι ειδικοί συνεργάτες, καθώς και οι ενδεχόμενοι «εν ενεργεία» αθλητές και αθλούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στη δύναμη του Συλλόγου.
 4. Όλες οι αναφορές στα άρθρα που είναι αρσενικού γένους θα συμπεριλαμβάνουν επίσης τις αναφορές θηλυκού γένους και όλες οι αναφορές που είναι στον ενικό αριθμό θα συμπεριλαμβάνουν τις αναφορές στον πληθυντικό αριθμό.
 5. Κάθε νέο μέλος που εγγράφεται στο σύλλογο αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όπως αυτός ισχύει εκάστοτε. Το αυτό ισχύει και για το Διοικητικό, τεχνικό ή άλλο προσωπικό και τους ειδικούς συνεργάτες που απασχολούνται στο σύλλογο, όπου ο όρος αυτός θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας (όπου επιβάλλονται εκ του νόμου) και τις συμπληρώνει σε όλα.

 

ΑΡΘΡΟ  2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κλπ. του «Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής», που αφορούν μ’ οποιοδήποτε τρόπο το προσωπικό, τα μέλη και τους αθλητές/αθλούμενους του συλλόγου, που αναρτώνται σε ειδικές θέσεις (πίνακες ανακοινώσεων των εγκαταστάσεων του συλλόγου, ιστοσελίδα, facebook) ή αποστέλλονται δια συστημένων επιστολών ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, θεωρούνται προσωπικές γραπτές ανακοινώσεις για τον καθένα.
 2. Άγνοια των εγκυκλίων- ανακοινώσεων  που γνωστοποιούνται με τους παραπάνω τρόπους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ελαφρυντικό- δικαιολογητικό οποιουδήποτε παραπτώματος, παράλειψης ή αδικήματος.
 3. Για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, κάθε αλλαγή διεύθυνσης αθλητή/αθλουμένου μέλους ή προπονητή και όλων των εμπλεκομένων με το σύλλογο, θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως στον καθ’ ύλην αρμόδιο έφορο του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ  3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Το προσωπικό της διοικητικής και τεχνικής υπηρεσίας, καθώς και οι αθλητές/αθλούμενοι καθώς και όλα τα μέλη του Συλλόγου, σε περιπτώσεις δηλώσεών τους στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης – κοινωνικής δικτύωσης, οφείλουν:

 1. Να επιδεικνύουν Ιδιαίτερη προσοχή στις κρίσεις τους.
 2. Να αποφεύγουν δηλώσεις αντίθετες με το πνεύμα του “ευ αγωνίζεσθαι” αλλά και αντίθετες προς τα συμφέροντα του Συλλόγου.
 3. Να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Όλα τα μέλη του συλλόγου καθώς και οι αθλητές ή αθλούμενοι αυτού, δεν κάνουν δημόσιες δηλώσεις με τις οποίες: ασκούν κριτική στο σύλλογο, σχολιάζουν το έργο της Διοίκησης, των προπονητών, των συναθλητών τους καθώς και δυσμενή σχόλια που αφορούν τους συντελεστές των αγώνων, προπονήσεων και δράσεων.
 5. Διατηρούν το δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη τους και τα τυχόν παράπονά τους, στο Δ.Σ. ή και στους προπονητές τους, μέσω  του αρμοδίου εφόρου του συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ «Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής»

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7μελές) συμβούλιο, που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γενικό γραμματέα, τον ταμία και τρία (3) μέλη του Δ.Σ. Πλην του προέδρου, τα υπόλοιπα οκτώ (6) μέλη μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα εφόρου. Ακόμη, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να οριστεί έφορος και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Αποτελούν τη διοίκηση του συλλόγου. Παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συναποφασίζουν.
 2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να είναι «κλειστές» ή και «ανοιχτές» για τα “Ενεργά μέλη και φίλους του συλλόγου” ανάλογα με τα θέματα του διοικητικού συμβουλίου.
 3. Τα μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν ως επικεφαλείς στις διάφορες επιτροπές και δραστηριότητες του συλλόγου και συντονίζουν την ομαλή λειτουργία όλων των τομέων διοίκησης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Γίνονται τα μέλη του συλλόγου με αίτηση προς το Δ.Σ. και έγκριση από αυτό.
 2. Μετά την παρέλευση ενός έτους από την εγγραφή τους και εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στο Δ.Σ. του συλλόγου.
 3. Παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και υποβολής προτάσεων.
 4. Σε όσα ενεργά μέλη δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο σύλλογο κοινοποιούνται οι όποιες αποφάσεις του Δ.Σ. για την ενημέρωσή τους.
 5. Σε ενεργά μέλη μπορούν να ανατεθούν από το Δ.Σ. καθήκοντα που να εξυπηρετούν τους σκοπούς του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΜΜΙΣΘΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 1. Για το έμμισθο προσωπικό (μέλη ή μη), θα περιλαμβάνεται στους όρους της σύμβασης της συνεργασίας τους ο όρος της υποχρέωσης τήρησης του παρόντος κώδικα και πως η παραβίασή του μπορεί να οδηγεί στη λύση της συνεργασίας σύμφωνα και με το εργατικό δίκαιο.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 1. Το «σύστημα διοίκησης» του αθλητισμού στη χώρα μας, κατά βάση λειτουργεί με διοικητικά στελέχη χωρίς ειδικές γνώσεις στη διοίκηση, τα οποία προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους. Οι περισσότεροι συνδέονται με το χώρο είτε ως πρώην αθλητές, είτε ως ερασιτέχνες αθλητές ή ως ελεύθεροι αθλούμενοι, είτε ως φίλαθλοι. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι με κάποια εκπαίδευση και κατάλληλη καθοδήγηση μπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στους ρόλους τους, κομίζοντας στο αθλητικό σωματείο τις εμπειρίες τους από τον προσωπικό εργασιακό τους χώρο.
 2. Η παντός είδους βοήθεια εθελοντών του αθλητισμού προς τον Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής εκτιμάται και είναι επιθυμητή.
 3. Το πρώτο βήμα των εθελοντών με διάθεση να βοηθήσουν στη λειτουργία του συλλόγου, είναι να γίνουν Ενεργά μέλη του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ’

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Οργάνωση αγώνων εντός και εκτός Χαλκιδικής (ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ.)
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων στο τέλος της χρονιάς με βραβεύσεις και κληρώσεις δώρων.
 • Επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους, μουσεία κλπ.
 • Ενημέρωση μελών, αθλουμένων και αθλητών για σημαντικά θέματα υγείας – άσκησης και διατροφής με ενημερωτικά φυλλάδια ή με σεμινάρια.
 • Ενημερωτική συνάντηση μελών 1-2 φορές ετησίως, για σύσφιξη σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων, ανακοίνωση προγραμματισμού πρωτοβουλιών του συλλόγου.
 1. Διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για όλα τα μέλη και τους εθελοντές του συλλόγου.
 2. Ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων του συλλόγου γίνεται από τον Έφορο ως υπεύθυνο «σχεδιασμού και εκδηλώσεων», με τη βοήθεια οποιουδήποτε ενεργού μέλους που θα εκφράσει ανάλογο ενδιαφέρον.
 3. Για κάθε εκδήλωση τίθεται επικεφαλής ένα μέλος του Δ.Σ., που αναλαμβάνει να οργανώσει τα απαραίτητα στελέχη και την υλοποίηση της εκδήλωσης.

 

Β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

AΡΘΡΟ 9

 Κανονισμός εκδρομών και αγώνων

Τα άρθρα του κανονισμού αυτού διέπουν τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χαλκιδικής, αλλά και μη μελών, που αιτούνται να συμμετέχουν σε οργανωμένες μετακινήσεις με ή χωρίς διαμονή στα πλαίσια αγώνων δρόμου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Ο κανονισμός έχει ως σκοπό την ισότιμη μεταχείριση των συμμετεχόντων και την διευκόλυνση του ΔΣ και των εκάστοτε αρχηγών της εκδρομής στην οργανωτική διεκπεραίωση των εκδρομών.

Ι): Δήλωση συμμετοχής

Α) Προκειμένου για μονοήμερες εκδρομές εσωτερικού, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην εκδρομή έως 5 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδρομής.

Β) Προκειμένου για εκδρομές εσωτερικού με διανυκτέρευση, τα μέλη δηλώνουν τη συμμετοχή τους έως την προθεσμία δήλωσης που αναφέρεται στην ανακοίνωση της εκδρομής.

Γ) Ο αρχηγός της εκδρομής έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπρόθεσμη δήλωση συμμετοχής, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο μέσο μετακίνησης ή και όταν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση της διαμονής του αιτούντος.

Δ) Στις εκδρομές του συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του ΣΔΥΧ καθώς και συνοδά μέλη. Τα μη μέλη και τα συνοδά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με τα μέλη του ΣΔΥΧ, εκτός από την ομαδική συμμετοχή σε αγώνα, όπου δεν συμμετέχουν με ομαδικό κόστος συμμετοχής.

Ε) Δεν γίνονται δεκτά σε ομαδική εγγραφή αγώνων ή σε εκδρομή μέλη που έχουν οποιεσδήποτε οικονομικές εκκρεμότητες προς το σύλλογο. Τα μέλη αυτά δικαιούνται ομαδική συμμετοχή και συμμετοχή σε εκδρομή, μόνο μετά την τακτοποίηση της οικονομικής εκκρεμότητας.

ΙΙ) Πληρωμή Κόστους Συμμετοχής

Α) Το κόστος συμμετοχής στην εκδρομή ανακοινώνεται από τον Έφορο του ΣΔΥΧ και αναλύεται ανά κατηγορία.

Β) Είναι δυνατή η εξόφληση του κόστους της εκδρομής με προκαταβολή και ολική εξόφληση, εφόσον αυτό καθορίζεται από την προκήρυξη της δράσης.

Γ) Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανακοινώνεται μαζί με την προκήρυξη της εκδρομής και το κόστος της. Αν η πληρωμή γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να αναφέρεται η Αιτιολογία κατάθεσης, όπως ακριβώς αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη της εκδρομής, αλλιώς ο Σύλλογος δεν φέρει ευθύνη για την εκπρόθεσμη  καταγραφή της εξόφλησης και τυχόν προβλήματα στην επικύρωση της συμμετοχής.

  1. Εφόσον στο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος της ομαδικής συμμετοχής σε αγώνα, αυτό εξοφλείται οπωσδήποτε μαζί με την προκαταβολή.
  2. Τα μη μέλη που συμμετέχουν σε εκδρομή καταβάλλουν Κόστος συμμετοχής επαυξημένο κατά:
   • 2 Ευρώ για μονοήμερες εκδρομές έως 100 χιλιόμετρα,
   • 3 Ευρώ για μονοήμερες εκδρομές μεγαλύτερες από 100 χιλιόμετρα και
   • 10 Ευρώ για πολυήμερες εκδρομές εσωτερικού ή εξωτερικού. Η συμμετοχή των μη μελών στον αγώνα δεν  είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατή με το τιμολόγιο της ομαδικής συμμετοχής.
  3. Σε κάθε περίπτωση η ολική εξόφληση του κόστους συμμετοχής γίνεται το αργότερο έως την ημέρα της εκδρομής και όχι μετά.

ΙΙΙ): Πολιτική Ακυρώσεων συμμετοχής

Είναι δυνατή η ακύρωση συμμετοχής σε εκδρομή έως την ημέρα και ώρα που αυτό αναγράφεται στην προκήρυξη της εκδρομής. Αν η εκδρομή οργανώνεται από ταξιδιωτικό γραφείο, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων του γραφείου.

ΙV): Επιστροφή του κόστους συμμετοχής.

Α)Επιστροφή της συμμετοχής σε αγώνα δεν είναι δυνατή, εφόσον αυτή καταβλήθηκε σε τρίτους.

Β)Επιστροφή προκαταβολής εκδρομής είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής.

Γ)Επιστροφή του υπολοίπου του κόστους εκτός της προκαταβολής είναι δυνατή εφόσον ο συμμετέχων γνωστοποιήσει την αδυναμία συμμετοχής του 15 ημέρες νωρίτερα για εκδρομές εξωτερικού και μια εβδομάδα νωρίτερα για εκδρομές εσωτερικού. Σε περίπτωση κρατήσεων σε ξενοδοχείο ισχύει η πολιτική επιστροφών που έχει συμφωνηθεί με το ξενοδοχείο.

V): Πλήρωση θέσεων αναμονής συμμετοχής

Σε περίπτωση πλήρωσης του ορίου συμμετοχών, τηρείται λίστα αναμονής η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Οι συμμετοχές συμπληρώνονται από τη λίστα αναμονής.

VI): Υποχρεώσεις συμμετεχόντων κατά την εκδρομή

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναφέρονται στον Αρχηγό της Εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά α) την διαμονή τους, β) την ομαδική μετακίνηση, γ) την  ομαδική διατροφή, δ) την συμμετοχή στον αγώνα εφόσον περιλαμβάνεται στην ομαδική συμμετοχή του ΣΔΥΧ. Προτρέπονται οι συμμετέχοντες να απευθύνονται στον αρχηγό της εκδρομής, για κάθε θέμα που αφορά εμπλοκή με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την αποφυγή επιπτώσεων.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Α) Πολιτική δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

Παρ. 1: Πολιτική δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

α) Τα μέλη του Σωματείου συναινούν στην ελεύθερη χρήση του ονόματός τους και της εικόνας τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα του Σωματείου, από τους διαχειριστές των μέσων και της ιστοσελίδας, για θέματα που αφορούν συμμετοχή σε αγώνες, προπονήσεις, δράσεις, εκδηλώσεις και συνελεύσεις του Σωματείου.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την χρήση του ονόματός του ή/και της εικόνας του στα παραπάνω μέσα, οφείλει να το γνωστοποιήσει στο email του Σωματείου sdyhalkidikis@gmail.com .

β) Τα μέλη  που πήραν μέρος σε συγκεκριμένους αγώνες και θέλουν να δημοσιευτεί η συμμετοχή τους και οι φωτογραφίες τους, οφείλουν να ειδοποιούν τον/τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδας του Σωματείου, με προσωπικό μήνυμα στο email sdyhalkidikis@gmail.com ή στο Messenger του/των διαχειριστών, όπου θα περιγράφουν με σαφήνεια τις διοργανωτικές λεπτομέρειες του αγώνα (ημερομηνία, μέρος, όνομα διοργάνωσης, απόσταση, επίδοση – χρόνος, κατάταξη γενικής και ηλικιακής κατηγορίας) και τα ονόματα των μελών που εμφανίζονται στο φωτογραφικό υλικό. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ευκρινείς και σε υψηλή ανάλυση (τουλάχιστον 640×480 pixels).

 

Παρ. 2: Κριτήρια δημοσιοποίησης σε ηλεκτρονικά μέσα

  1. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να δημοσιευτεί η συμμετοχή μελών σε αγώνες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είναι, κατά προτίμηση, τα παρακάτω:

Α) Στη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα να έχει γίνει εγγραφή του συμμετέχοντος μέλους όπου θα αναφέρεται σαφώς ο ΣΔΥ Χαλκιδικής στο σχετικό πεδίο της ομάδας ή σωματείου με το οποίο εγγράφεται το μέλος.

Β) Ατομική ή ομαδική φωτογράφιση με μπλούζα ή και banner του Σωματείου, όπου διακρίνεται ευκρινώς το λογότυπο του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ  11

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο σύλλογος στοχεύει στην προσφορά υψηλών υπηρεσιών για τα μέλη και τους αθλούμενους, με ειδικές παροχές και εκδηλώσεις. Αναλυτικά:

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Ο Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής δύναται να καταβάλει στα μέλη, στους αθλούμενους ή αθλητές του «υλικές παροχές», οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση και με απόφαση από το Δ.Σ. του συλλόγου.
 2. Σε κανένα μέλος, αθλούμενο ή αθλητή δεν καταβάλλει ο σύλλογος «οικονομικές παροχές».
 3. Λειτουργία ιστοσελίδας του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής και σελίδα στο Facebook.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ  12

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος κάθε χρόνο βραβεύει στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, μέλη, αθλουμένους ή αθλητές και αθλήτριες που την προηγούμενη χρονιά διακρίθηκαν στον Αθλητισμό.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

 1. Βραβεύονται άνθρωποι που προσέφεραν στην κοινωνία και στον αθλητισμό, είτε γενικά, είτε στην επίτευξη του σκοπού του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ  ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Με απόφαση του Δ.Σ., είναι δυνατή η μερική ή ολική απαλλαγή, είτε από το κόστος συμμετοχής σε αγώνες, είτε από την ετήσια συνδρομή, σε μέλη, αθλούμενους ή αθλητές με ιδιαίτερες διακρίσεις και εξαίρετο ήθος, που κοσμούν το σύλλογο.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των μελών, αθλούμενων και αθλητών στην ανωτέρω κατηγορία:

 • Το άριστο ήθος του μέλους, αθλούμενου ή αθλητή και η εξαίρετος διαγωγή του.

Α.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΗΘΟΥΣ

 1. Από τον Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής μπορεί ν’ απονέμεται διάκριση ήθους στα μέλη, στους αθλούμενους και στους αθλητές εκείνους, οι οποίοι δείχνουν ιδιαίτερη συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις και υποδειγματική συμπεριφορά τόσο στον αγωνιστικό τομέα, όσο και στην ιδιωτική τους ζωή.
 2. Η διάκριση ήθους θα απονέμεται από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής ύστερα από πρόταση ειδικής επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Έφορο και τουλάχιστον 3 μελών του Δ.Σ.
 3. Για τη διάκριση ήθους θα απονέμονται:

α. Δίπλωμα.

β. Πλακέτα ή το ειδικό μετάλλιο του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής.

γ. Δώρο (που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.).

 

Β.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής για να τιμήσει τα μέλη, τους εθελοντές, τους αθλούμενους ή αθλητές εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες για σειρά ετών, καθιερώνει τις ακόλουθες διακρίσεις:

 

 1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Για την πενταετή συνεχή προσφορά πολύτιμων υπηρεσιών στο σύλλογο σε συνδυασμό με την εξαίρετη συμπεριφορά, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και θα συνοδεύεται με δώρο (που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.).

 1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Θα απονέμεται για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω, το ειδικό μετάλλιο και Δώρο (που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.).

 1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ.

Στην περίπτωση αυτή, με την αποχώρηση του μέλους, αθλούμενου ή αθλητή από την ενεργό δράση, θα απονέμεται το ειδικό μετάλλιο και δώρο (που θα καθορίζεται από το Δ.Σ.).

 

Γ.  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Εκτός του «δώρου» που έχει καθοριστεί για κάθε περίπτωση, μπορεί να απονέμεται στα αθλούμενα μέλη ή αθλητές ειδική αναμνηστική πλακέτα, δίπλωμα και το ειδικό μετάλλιο του «Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής» στις παρακάτω περιπτώσεις διάκρισής αυτών:

Κατάκτησης 1ης, 2ης, ή 3ης Γενικής Θέσης Αντρών και Γυναικών (ξεχωριστά) ή τις αντίστοιχες θέσεις όταν και όπου υπάρχουν ηλικιακές κατηγορίες, σε οποιονδήποτε αγώνα τρεξίματος εντός και εκτός Χαλκιδικής, αλλά και εντός και εκτός Ελλάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ –  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 1. Υποχρεωτική συνδρομή έχουν όλα τα μέλη.
 2. Το ύψος της εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής, οι «εκπτώσεις», καθώς και οι εναλλακτικοί τρόποι καταβολής της συνδρομής, επικαιροποιούνται κατά το μήνα Δεκέμβριο, με απόφαση του Δ.Σ.
 3. Οι εγγραφές και οι συνδρομές των αθλητών και των μελών του συλλόγου, αποτελούν το κύριο έσοδό του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων του συλλόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπούν στο κέρδος.
 4. Η έναρξη καταβολής των ετησίων συνδρομών, σε μηνιαία βάση, γίνεται το μήνα Ιανουάριο και λήγει το μήνα Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
 5. Η καταβολή των συνδρομών, προκειμένου ο σύλλογος να μην καθίσταται οφειλέτης, πρέπει να γίνονται στις πρώτες 5 μέρες εκάστου μηνός και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο 1ο δεκαήμερο εκάστου μηνός.
 6. Η Εγγραφή των μελών, αθλούμενων ή αθλητών πληρώνεται μαζί με τον 1ο μήνα τουλάχιστον (όχι μόνον εγγραφή).
 7. Η συνδρομή είναι «ετήσια», οπότε η καταβολή κάθε μηνιαίας δόσης είναι ανεξάρτητη της παρουσίας ή απουσίας του μέλους ή αθλητή κατά τη διάρκεια του μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ο Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής καθιερώνει τρεις βαθμίδες χορηγών. Τον Επίσημο χορηγό, τον Κύριο χορηγό και τον Προμηθευτή χορηγό.

Οι χορηγοί πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι, διότι με την παντός είδους στήριξη του συλλόγου, προσφέρουν στην κοινωνία, μέσα από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Το επαγγελματικό πεδίο του χορηγού θα πρέπει να συμβαδίζει με τη φιλοσοφία και τις Αρχές του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής. Για ειδικές περιπτώσεις επαγγελματικών δραστηριοτήτων των αιτούμενων χορηγών, αποφασίζει το Δ.Σ. κατά περίπτωση.

Ομοίως, για τις διαφημίσεις μέσα από την ιστοσελίδα του συλλόγου, για ειδικές περιπτώσεις επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αποφασίζει το Δ.Σ. κατά περίπτωση.

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ

Ο Σύλλογος «ανταποδίδει» στους χορηγούς την όποια βοήθεια, με ποικίλους τρόπους.

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ

 1. Θα υπάρχει αποκλειστικότητα του «επίσημου» Χορηγού.
 2. Το ύψος της χορηγίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ετήσια βάση, εκτός εάν καταστεί δυνατή διετής ή τριετής συμφωνία με κάποιο χορηγό.
 3. Ο «επίσημος» χορηγός, θα πρέπει να στηρίζει το σύλλογο τουλάχιστον με το ποσό που καθορίζει το Δ.Σ.. Το ύψος της ετήσιας, διετούς ή τριετούς χορηγίας αποφασίζεται από το Δ.Σ.  6 μήνες πριν τη λήξη της τρέχουσας χορηγίας και εάν χρειαστεί επαναπροσδιορίζεται κατά την περίοδο των τελικών διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους χορηγούς.

 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΟΡΗΓΟ

 1. Προβολή του λογότυπου του «επίσημου» Χορηγού, στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.sdyx.gr σε ετήσια βάση, η οποία θα ενημερώνεται τακτικά.
 2. Προβολή του λογότυπου του «επίσημου» Χορηγού:
 • Στα νέα μπλουζάκια προπόνησης ή και συμμετοχής σε αγώνες, που παραχωρούνται σε όλα τα ενεργά και ταμειακά εντάξει μέλη και τους φίλους του συλλόγου (είτε δωρεάν κατά την εγγραφή, είτε με ένα συμβολικό ποσό στη συνέχεια).
 • Στις φόρμες του συλλόγου (εάν και εφόσον παραγγελθούν κατά τα έτη της χορηγίας). Τις φόρμες φορούν αθλητές, αθλούμενοι και μέλη του συλλόγου, προπονητές ή και φίλοι αυτού.
 • Σε επίσημα έγραφα του συλλόγου που σχετίζονται με τους αγώνες που διοργανώνει ο σύλλογος.
 • Στο ημερολόγιο «Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής» (στις μπροστινές σελίδες).
 1. Ο «Επίσημος» χορηγός “εισηγείται” στο Δ.Σ. του συλλόγου, τον τρόπο προβολής του στους αγώνες που διοργανώνει ο σύλλογος.
 2. Ο «Επίσημος» χορηγός διατηρεί το δικαίωμα παροχής ειδών ένδυσης ή αξεσουάρ (καπέλα, τσάντες, στυλό, κ.α.), με το σήμα του συλλόγου και το διαφημιστικό λογότυπο του χορηγού, που θα προσφέρει δωρεάν στους αθλητές του συλλόγου (εκτός χορηγίας).
 3. Ο λογότυπος του «Επίσημου» χορηγού και το «σήμα του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής» θα εμφανίζονται «μαζί», σε οτιδήποτε προσφέρουν οι «Κύριοι» ή οι «Προμηθευτές» χορηγοί. (Για τη θέση του λογότυπου του «Κύριου» ή του «Προμηθευτή» χορηγού, αποφασίζει το Δ.Σ. του συλλόγου).
 4. Ο «Επίσημος» χορηγός διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής, στα δικά του έγγραφα.

 

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Η ανανέωση της «Επίσημης» Χορηγίας, για το έτος που ακολουθεί, πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι και την 15η Νοεμβρίου. (Ο Επίσημος Χορηγός πρέπει να οριστικοποιείται πριν την εκτύπωση των ημερολογίων).

 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ

Στην περίπτωση που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για την Επίσημη χορηγία και νέοι υποψήφιοι, ο Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής τιμώντας τη βοήθεια των διατελεσάντων Χορηγών καθορίζει ότι:

 1. Τον πρώτο λόγο έχει πάντα, ο τελευταίος χορηγός.
 2. Έπονται οι διατελέσαντες χορηγοί.
 3. Ακολουθεί ο «νέος» χορηγός.

 

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 1. Θα είναι το πολύ τρεις (3) από διαφορετικές εμπορικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες (διαφορετικές από αυτή του Επίσημου χορηγού).
 2. Ο Κύριος χορηγός του συλλόγου θα πρέπει να στηρίζει το σύλλογο με το ποσό (το οποίο καθορίζει το Δ.Σ. για κάθε έτος).

 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΧΟΡΗΓΟ

 1. Προβολή του λογότυπου του Κύριου χορηγού, σε ετήσια βάση, στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου www.sdyx.gr
 2. Προβολή του λογότυπου, σε ειδική σελίδα στο ημερολόγιο «Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής».
 3. Προβολή του λογότυπου σε έγγραφα της διοργάνωσης αγώνων από το σύλλογο.
 4. Οι «Κύριοι χορηγοί» διατηρούν το δικαίωμα προσφοράς ειδών ένδυσης, ή αξεσουάρ (καπέλα, τσάντες κ.α.), με το λογότυπο του «Επίσημου χορηγού», το «σήμα του συλλόγου» και το λογότυπό τους, τα οποία θα δίνονται δωρεάν στους αθλητές του συλλόγου. (Οι λεπτομέρειες καθορίζονται σε συνεργασία με το σύλλογο.)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 1. Η χορηγία του Προμηθευτή Χορηγού θα είναι «σε είδος» (προϊόντος ή υπηρεσίας), σε παντός είδους εκδηλώσεις του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής (σε συνεννόηση με το σύλλογο).
 2. Οι «Προμηθευτής Χορηγός» διατηρεί το δικαίωμα προσφοράς ειδών ένδυσης ή αξεσουάρ (καπέλα, τσάντες κ.α.), με το λογότυπο του «Επίσημου χορηγού», των “Κυρίων χορηγών”, το «σήμα του συλλόγου» και το λογότυπό του, τα οποία θα δίνονται δωρεάν στους αθλητές του συλλόγου. (Οι λεπτομέρειες καθορίζονται σε συνεργασία με το σύλλογο.)

 

ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΧΟΡΗΓΟ

 1. Προβολή του λογότυπου στην ιστοσελίδα www.sdyx.gr του συλλόγου, για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
 2. Προβολή του λογότυπου σε έγγραφα της συγκεκριμένης εκδήλωσης (εάν η φύση της εκδήλωσης το επιτρέπει).
 3. Προβολή του λογότυπου του «Προμηθευτή χορηγού» στη συγκεκριμένη εκδήλωση, με τον καταλληλότερο τρόπο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Μέλος του συλλόγου, αθλητής/αθλούμενος, προπονητής, ο οποίος παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις του, τιμωρείται ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος μετά από έγγραφη κλήση σε απολογία από το Δ.Σ., ή μετά από παραπομπή του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των μελών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού, με τις παρακάτω ποινές:

α. Προφορική παρατήρηση.

β. Προφορική επίπληξη- προειδοποίηση

γ. Έγγραφη παρατήρηση.

δ. Έγγραφη επίπληξη- προειδοποίηση.

ε. Αποκλεισμός από προπονήσεις και εισόδου στους χώρους του σωματείου

για ορισμένο χρονικό διάστημα (έως και ένα χρόνο).

στ. Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε αγώνες και εκδηλώσεις του σωματείου

για διάστημα (έως και δύο χρόνια).

ζ. Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΟΡΓΑΝΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής, ή μετά από παραπομπή του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου.

Η Πειθαρχική Επιτροπή επιβάλλει τις παρακάτω ποινές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι

α.    Προφορική παρατήρηση.

β.    Προφορική επίπληξη- προειδοποίηση

γ.    Έγγραφη παρατήρηση.

δ.    Έγγραφη επίπληξη- προειδοποίηση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

ε.    Αποκλεισμός από προπονήσεις και εισόδου στους χώρους του

σωματείου για ορισμένο χρονικό διάστημα (έως και ένα χρόνο).

στ.     Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο.  (Η ποινή αυτή

πρέπει να εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση).

 

ΑΡΘΡΟ  18

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Για τα παρακάτω παραπτώματα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, σε συνδυασμό πάντοτε με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά:

ΠΟΙΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   I

α.    Προφορική παρατήρηση.

β.    Προφορική επίπληξη- προειδοποίηση

γ.    Έγγραφη παρατήρηση.

δ.    Έγγραφη επίπληξη- προειδοποίηση.

 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους συναθλητές.
 1. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τη Διοίκηση.
 2. Δυσφήμιση της Διοίκησης ή άλλου μέλους του συλλόγου με δηλώσεις στα ΜΜΕ και δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
 3. Άλλα παραπτώματα που αναφέρονται στην ηθική και αξιοπρέπεια, τόσο μέσα στο σύλλογο όσο κι έξω απ’ αυτόν.
 4. Αντικοινωνική συμπεριφορά και δημιουργία επεισοδίων.
 5. Για κάθε αντιαθλητική ή άλλη παραβατική περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο και κρίνει το αρμόδιο όργανο ότι πρέπει να επιβληθεί κάποια από τις παραπάνω ποινές.

 

ΠΟΙΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   IΙ

ε.     Αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε αγώνες και εκδηλώσεις του σωματείου για

διάστημα (έως και δύο χρόνια).

στ.       Ισόβιος αποκλεισμός και διαγραφή από το σύλλογο.

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

 1. Καταδίκη για αξιόποινες πράξεις.
 2. Δυσφήμιση του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής με έργα ή πράξεις που αντιβαίνουν προς τις στοιχειώδεις αρχές της αξιοπρέπειας, ηθικής κι εντιμότητας.
 3. Χρήση απαγορευμένων ουσιών.
 4. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν άρθρο και κρίνει το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής ότι πρέπει να επιβληθεί η παραπάνω ποινή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το είδος και τη σοβαρότητα του παραπτώματος.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για περισσότερα του ενός παραπτώματα μπορεί να επιβληθούν περισσότερες ποινές στο ίδιο μέλος, αθλούμενο ή αθλητή έστω και αν αυτά έγιναν με μία πράξη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΆΡΘΡΟ 19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

 1. Οι επιθυμητές συμπεριφορές θεωρούνται ωφέλιμες για το σωματείο, αποτελούν την προσδοκία μίας κοινής συνισταμένης από όλα τα στελέχη και αναμένεται να εφαρμόζονται από όλους.
 2. Οι αποδοκιμαστέες συμπεριφορές θεωρούνται βλαπτικές για το σωματείο και ακόμη και αν δεν είναι νομικά τιμωρητέες θα οδηγούν όσους τις ακολουθούν στην άμεση απαλλαγή των καθηκόντων τους, στην ενημέρωση του Δ.Σ. και στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης με το ερώτημα της διαγραφής, εφόσον πρόκειται για μέλος.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 1. Να καθιερώσει και να διατηρήσει υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και λειτουργίας για τα διοικητικά στελέχη, τα μέλη και εν γένει όλους τους εμπλεκόμενους του σωματείου.
 2. Να ενημερώσει όσους συνεργάζονται μαζί τους για τα πρότυπα αυτά.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

 1. Με τον όρο διοικητικό στέλεχος νοείται μέλος του σωματείου, στο οποίο θεσμικά έχουν ανατεθεί καθήκοντα και ανάλογα με αυτά έχει αρμοδιότητες, ευθύνες, εξουσίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις στη διοίκηση του τμήματος όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του.
 2. Για να θεωρηθεί κάποιος διοικητικό στέλεχος στον Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής θα πρέπει να είναι μέλος του και να μετέχει στη «λήψη των αποφάσεων» ή να του έχει ανατεθεί η υλοποίηση συγκεκριμένου έργου από τη διοίκηση.
 3. Οι παρέχοντες έμμισθες υπηρεσίες στο σωματείο, χωρίς να είναι μέλη του, δεν είναι διοικητικά στελέχη του αλλά υπάλληλοι.

 

Αξίες που πρεσβεύουν τα διοικητικά στελέχη και εμπνέουν το έργο τους.

 • Ακεραιότητα
 • Αυτοπειθαρχία
 • Οργάνωση
 • Ομαδικότητα
 • Σεβασμός
 • Υγεία
 • Εργατικότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Προσπάθεια
 • Τίμιος ανταγωνισμός (Fair play)
 • Υπευθυνότητα στις αρμοδιότητες
 • Εμπιστοσύνη
 • Εμπιστευτικότητα

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Το διοικητικό στέλεχος του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής:

 1. Σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον κόπο κάθε ανθρώπου.
 2. Επιβραβεύει δημόσια και επικρίνει ιδιαιτέρως.
 3. Επιδεικνύει ενδιαφέρον και φροντίζει όλους τους αθλούμενους, ειδικά όσους είναι αδύναμοι, άρρωστοι ή τραυματίες.
 4. Αναγνωρίζει ότι όλοι όσοι επηρεάζονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του σωματείου (μέλη, αθλητές, προπονητές, διοικητικά στελέχη, μισθωτοί κλπ.), είναι σημαντικοί για την καλή λειτουργία του, τους σέβεται και συνεργάζεται μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 5. Αποφασίζει αμερόληπτα, αντικειμενικά με βάση τη κοινή λογική, τα θεσμικά κείμενα και με γνώμονα το καλό των μελών και του σωματείου.
 6. Αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του, οι οποίες πρέπει να είναι στο πλαίσιο των στόχων και της ηθικής του συλλόγου.
 7. Εντοπίζει παραβατικές συμπεριφορές (π.χ., θέματα ρατσισμού, παρενοχλήσεων, κλπ.) μεταξύ των μελών και επιβάλει τον αμοιβαίο σεβασμό.
 8. Υποστηρίζει το «ευ αγωνίζεσθαι» (fair play) έναντι της «επικράτησης με οποιοδήποτε κόστος».
 9. Τονίζει (όποτε είναι απαραίτητο) αν οι δηλώσεις του απηχούν «προσωπικές απόψεις» ή έχουν θεσμικό χαρακτήρα.

 

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΤΕΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Το διοικητικό στέλεχος του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής:

 1. Δεν εμφανίζεται σε κατάσταση μέθης σε προπονήσεις, αγώνες ή αποστολές.
 2. Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.
 3. Δε βρίζει μέσα ή έξω από τους αθλητικούς χώρους.
 4. Δεν παρεμβαίνει στις επιλογές των προπονητών αλλά μεταφέρει στον Τ.Δ. ή στο Δ.Σ. επιλογές που κρίνει αντίθετες με την φιλοσοφία του συλλόγου.
 5. Δεν επικοινωνεί σε προσωπικό επίπεδο με ανήλικους αθλητές με οποιονδήποτε τρόπο εκτός εάν συνδέονται με συγγένεια ή οικογενειακή φιλία.
 6. Δεν προσφέρει πρώτες βοήθειες αν δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένος για αυτό.
 7. Δεν προβαίνει σε δημόσια κριτική για κανέναν και ιδιαίτερα για συναδέλφους του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 1. Τα θέματα που αφορούν το προσωπικό που επανδρώνει τη διοικητική υπηρεσία του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής, ρυθμίζονται στις επιμέρους ατομικές συμβάσεις εργασίας εκάστου εργαζομένου.
 2. Για περιπτώσεις ή θέματα που δεν προβλέπονται ή δε ρυθμίζονται με τον παρόντα κανονισμό έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας και οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής για το προκύψαν εκάστοτε θέμα.
 3. Η μη εφαρμογή οποιασδήποτε διατάξεως του παρόντος κανονισμού δεν αποτελεί κατάργηση ή παραίτηση απ’ αυτήν εκ μέρους του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής.
 4. Αν για κάποια θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ο Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής έχει εφαρμόσει ευνοϊκότερα μέτρα από τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς, δε δεσμεύεται στο μέλλον εξαιτίας αυτών, ούτε δημιουργείται έθιμο για τις περιπτώσεις αυτές.
 5. Τα νόμιμα δικαιώματα του προσωπικού δε θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 22

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ “ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ” ΤΟΥ Ε.Κ.

 1. Το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής αποφασίζει για τα “ειδικά θέματα” που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του εκάστοτε τεχνικού διευθυντή του συλλόγου.
 2. Οι όποιες ετήσιες “ειδικές ρυθμίσεις” (ύψος συνδρομής, ειδικές ελαφρύνσεις, απαλλαγές συνδρομών, ανάθεση καθηκόντων σε προπονητές, σε μέλη του Δ.Σ., κ.ά.) ρυθμίζονται με τη λήξη εκάστου ημερολογιακού έτους και καταγράφονται στο πρακτικό του Δ.Σ.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Κ.

 1. Ανακοινώνονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες όλων των ενδεχόμενων επιμέρους επιτροπών.
 2. Ανακοινώνεται το ποσό της ετήσιας συνδρομής και όλες οι ειδικές εκπτώσεις ή απαλλαγές.
 3. Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός αγωνιστικών στόχων και δράσεων του συλλόγου.
 4. Προγραμματίζονται αγορές οργάνων προπόνησης και διάφορες άλλες εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 23

ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.

 1. Για τη γνωστοποίηση, εφαρμογή και τήρηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, κατά κύριο λόγο υπεύθυνο είναι το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής.
 2. Πριν από την εγγραφή του κάθε μέλους ή την έναρξη συνεργασίας (για τους προπονητές αλλά και για κάθε εμπλεκόμενο με το σύλλογο), οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τον παρόντα κανονισμό, μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου.
 3. Η εγγραφή των “ενεργών μελών” αλλά και των ενδεχόμενων αθλητών στο σύλλογο γίνεται με αίτησή τους, στην οποία ο υπογράφων δηλώνει ότι έλαβε γνώση του εσωτερικού κανονισμού, τον οποίο και αποδέχεται.
 4. Ομοίως η έναρξη συνεργασίας των προπονητών και των «συνεργατών», με το σύλλογο γίνεται με την υπογραφή του ανάλογου συμφωνητικού, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό.
 5. Κάθε μέλος, αθλητής ή συνεργάτης του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό και να επιδιώκει την τήρησή τους, από όλους.
 6. Ο Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης ή συμπλήρωσης του παρόντος εσωτερικού Κανονισμού με εισήγηση των μελών του Δ.Σ. και την έγκριση των τροποποιήσεων από τη Γενική Συνέλευσή του.
 7. Το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού τίθεται υποχρεωτικά σε “διαβούλευση” από τη διοίκηση του σωματείου μία φορά το χρόνο, κατά τη Γενική Συνέλευση του και έκτακτα όταν το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον 4 (από τα 7)  μέλη του Δ. Συμβουλίου.
 8. Η όποια αλλαγή-τροποποίηση κοινοποιείται στα μέλη, τους αθλητές, τους συνεργάτες καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής www.sdyx.gr .

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός περιέχει 23 Άρθρα.

Συντάχθηκε από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής τον Νοέμβριο του 2021.

Εγκρίθηκε από την Γ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Χαλκιδικής της 25ης Νοεμβρίου 2021, και τίθεται άμεσα σε ισχύ.

 

Πολύγυρος, 25-11- 2021

Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας